Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 160 §  1 kk

30.04.2020

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła Klienta Kancelarii o to, że udzielając odpłatnie osobie trzeciej środka odurzającego w postaci 5F-ADB stanowiącego syntetyczny kannabinoid, wiedząc o zamiarze jego natychmiastowego zażycia, naraził tę osobę na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej ciężkiego rozstroju zdrowia, tj. o przestępstwo z art. 160 §  1 kk. .

Przy udziale obrońcy, Sąd Rejonowy w Częstochowie, wyrokiem z dnia 22 marca 2019, sygn. akt IV K 7/19, uniewinnił oskarżonego od zarzucanego czynu, a wyrok po rozpoznaniu apelacji prokuratora przez Sąd Okręgowy jest prawomocny.