Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 283 § 1 k.p.

01.02.24

Klient Kancelarii został obwiniony o to, że działając jako osoba kierująca pracami rozładunku długich szyn kolejowych (z ramienia przewoźnika) na stacji kolejowej dopuścił do wykonywania tych prac pracownika spółki naruszając postanowienia „Instrukcji obsługi kontenerowego urządzenia rozładowczego” oraz warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 w wyniku czego pracownik uległ poważnemu wypadkowi przy pracy, tj. o wykroczenie z art. 283 § 1 k.p.

Wniosek o ukaranie został złożony przez Państwową Inspekcję Pracy – Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie do Sądu Rejonowego w Choszcznie.

Obrońca złożył wniosek o zmianę właściwości Sądu, który to wniosek został uwzględniony i sprawa została przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Myszkowie.

Obrońca dokonał szczegółowej analizy akt sprawy i po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na rozprawie wniósł o uniewinnienie Klienta.

Sąd Rejonowy w Myszkowie przychylił się do argumentacji obrońcy i wskazał, że żaden przeprowadzonych dowodów nie potwierdził, że to Klient Kancelarii był osobą odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy bądź by kierował pracownikami lub innymi osobami fizycznymi w trakcie wykonywania na stacji kolejowej prac rozładunkowych.

Sąd Rejonowy w Myszkowie uniewinnił Klienta od popełnienia zarzucanego mu czynu (sygn. akt II W 419/23).

Wyrok jest prawomocny.