Zmiana decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Sąd w przedmiocie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

UNIEWINNIENIE (1)

Klientka zwróciła się do Kancelarii po pomoc z uwagi na wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji, że jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu.

Pełnomocnik zapoznał się z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania przed organem rentowym i podjął decyzję o wniesieniu odwołania do Sądu Okręgowego w Częstochowie, gdyż w jego ocenie decyzja ZUS była nieprawidłowa.

W odwołaniu pełnomocnik zawarł szereg wniosków dowodowych, które miały wykazać, że Klientka świadczyła pracę na rzecz pracodawcy, a co za tym idzie spełniła ona przesłanki uzasadniające podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako pracownik u płatnika składek.

Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił wnioski dowodowe pełnomocnika i po przeprowadzeniu postępowania uznał argumentację pełnomocnika za uzasadnioną i prawidłową. Sąd Okręgowy zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i stwierdził, że Klientka podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako pracownik u płatnika składek. Sąd ponadto obciążył Zakład Ubezpieczeń Społecznych kosztami zastępstwa procesowego (sygn. akt IV U 946/22).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaakceptował treść orzeczenia Sądu i nie zdecydował się na wywiedzenie apelacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.