Zmiana decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zasiłku chorobowego

UNIEWINNIENIE (1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję w której odmówił Klientce prawa do zasiłku chorobowego i wezwał ją do zwrotu pobranego zasiłku. Pełnomocnik po dokonaniu analizy sprawy podjął decyzję o wywiedzeniu odwołania do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przychylił się do stanowiska pełnomocnika i zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ten sposób, że przyznał Klientce prawo do zasiłku chorobowego oraz zwolnił Klientkę z obowiązku zwrotu pobranego zasiłku chorobowego wraz z odsetkami (sygn. akt VII U 298/17).

Z wydaną decyzją nie zgodził się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wywiódł apelację do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Sąd Okręgowy w Częstochowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem organu rentowego uznał je za niezasadne i oddalił w całości apelację.

Klientka uzyskała prawo do zasiłku chorobowego i została zwolniona z obowiązku zwrotu pobranego dotychczas zasiłku.