Zmiana przez Sąd decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

UNIEWINNIENIE (1)

Pełnomocnik wystąpił w imieniu członków rodziny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy jakiemu uległ ich syn. Postępowanie karne było w toku i nie zakończyło się do czasu zwrócenia się z wnioskiem do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wszczęcia postępowania tłumacząc się brakiem przedłożenia przez rodzinę dokumentów od pracodawcy. Pełnomocnik zwracał się do ZUS z informacją, że wszelkie wymagane dokumenty zostały przedłożone do akt sprawy, lecz ZUS nie zmienił swojej decyzji.

Z uwagi na powyższe, pełnomocnik podjął decyzję o wniesieniu do Sądu Rejonowego w Częstochowie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd przychylił się do argumentacji pełnomocnika rodziny i uznał, że od chwili zainicjowania postępowania przed Sądem, to Sąd ocenia dowody zgromadzone w toku dotychczasowego postępowania. Sąd uznał, że rodzina dopełniła formalności i przedłożyła wymagane dokumenty uprawniające do wydania merytorycznej decyzji w sprawie. Sąd uznał, że jako rodzice Klienci są uprawnieni do uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd przyznał Klientom jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy ich syna (sygn. akt VII U 283/23).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaakceptował treść wyroku i nie zdecydował się na wniesienie apelacji do Sądu Okręgowego w Częstochowie.